Els objectius que ens hem marcat de cara a aquests dies són els següents:

- La introducció dels nens i nenes en l’Educació Esportiva.

- La integració del nen en un col·lectiu, amb la finalitat que aprengui a relacionar-se.

- El reforçar i incrementar l’interès, i a la vegada la motivació inicial cap a la pràctica del futbol.

- La iniciació i perfeccionament dels gests tècnics i de la tàctica elemental a través d'un ensenyament personalitzat.

- La recerca d’uns valors de convivència: respecte, solidaritat, amistat...

- El col·laborar a què el nen tingui un desenvolupament físic harmònic d’acord amb l’edat.

- La formació d'una àmplia base motora que permeti al jove jugador tenir un bagatge motor que faciliti l’adaptació posterior a diferents especialitats esportives.


Per portar a terme els objectius anteriors, a nivell metodològic treballarem a partir d'activitats que:

- Afavoreixin la creativitat dels participants a partir de situacions de joc reals que l’obliguin a reflexionar.

- Facilitin la participació activa del nen en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

- Dotin al jove participant de l’autonomia suficient per a resoldre els problemes plantejats.

- Millorin l’autoconfiança i l’autoestima dels jugadors.

- Afavoreixin el treball en equip.

- Personalitzin al màxim la formació (futbolística i humana).

- Serveixin per valorar positivament els esforços dels participants.

- Contribueixin a què els nens puguin experimentar amb diferents materials i superfícies de joc.

- Ajudin als joves jugadors a participar i experimentar diferents sensacions en diverses demarcacions.

 

 

 

Free business joomla templates